place

Playground

Playground

Where

Sevkabel Port, Kozhevennaya line, 40