sport

JOHNNY D. BOXING INTELLIGENCE & SOCIAL CLUB

Boxing Studio.

JOHNNY D. BOXING INTELLIGENCE & SOCIAL CLUB

The first Intelligent boxing club in Russia.

Where

Sevkabel Port, Kozhevennaya line, 40А